ഉൽപ്പന്നം

 • DAM1-125 Series Thermal Overload Operation Moulded Case Circuit Breaker(Fixed type)

  DAM1-125 സീരീസ് തെർമൽ ഓവർലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ (നിശ്ചിത തരം)

  DAM1 സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ സാധാരണ മോഡിൽ കറന്റ് നടത്താനും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ, ഓവർലോഡ്, അനുവദനീയമല്ലാത്ത ബക്കിംഗ്, ഓപ്പറേഷൻ ആക്റ്റിവേഷൻ, ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിംഗ് എന്നിവയിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. 12,5 മുതൽ 1600 എ വരെ റേറ്റുചെയ്ത വൈദ്യുതധാരയ്ക്ക് 400 വിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റീവ് വോൾട്ടേജുള്ള ഇലക്ട്രിക് യൂണിറ്റുകളിൽ ഉപയോഗത്തിനായി അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
  അവ EN 60947-1, EN 60947-2 എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു
 • DAM1-160 MCCB Moulded Case Circuit Breaker

  DAM1-160 MCCB മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ

  DAM1 സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ സാധാരണ മോഡിൽ കറന്റ് നടത്താനും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ, ഓവർലോഡ്, അനുവദനീയമല്ലാത്ത ബക്കിംഗ്, ഓപ്പറേഷൻ ആക്റ്റിവേഷൻ, ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിംഗ് എന്നിവയിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. 12,5 മുതൽ 1600 എ വരെ റേറ്റുചെയ്ത വൈദ്യുതധാരയ്ക്ക് 400 വിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റീവ് വോൾട്ടേജുള്ള ഇലക്ട്രിക് യൂണിറ്റുകളിൽ ഉപയോഗത്തിനായി അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
  അവ EN 60947-1, EN 60947-2 എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു
 • DAM1-250 MCCB Moulded Case Circuit Breaker

  DAM1-250 MCCB മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ

  DAM1 സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ സാധാരണ മോഡിൽ കറന്റ് നടത്താനും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ, ഓവർലോഡ്, അനുവദനീയമല്ലാത്ത ബക്കിംഗ്, ഓപ്പറേഷൻ ആക്റ്റിവേഷൻ, ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിംഗ് എന്നിവയിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. 12,5 മുതൽ 1600 എ വരെ റേറ്റുചെയ്ത വൈദ്യുതധാരയ്ക്ക് 400 വിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റീവ് വോൾട്ടേജുള്ള ഇലക്ട്രിക് യൂണിറ്റുകളിൽ ഉപയോഗത്തിനായി അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
  അവ EN 60947-1, EN 60947-2 എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
 • DAM1 630 Series Moulded Case Circuit Breaker

  DAM1 630 സീരീസ് മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ

  DAM1 സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ സാധാരണ മോഡിൽ കറന്റ് നടത്താനും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ, ഓവർലോഡ്, അനുവദനീയമല്ലാത്ത ബക്കിംഗ്, ഓപ്പറേഷൻ ആക്റ്റിവേഷൻ, ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിംഗ് എന്നിവയിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. 12,5 മുതൽ 1600 എ വരെ റേറ്റുചെയ്ത വൈദ്യുതധാരയ്ക്ക് 400 വിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റീവ് വോൾട്ടേജുള്ള ഇലക്ട്രിക് യൂണിറ്റുകളിൽ ഉപയോഗത്തിനായി അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
  അവ EN 60947-1, EN 60947-2 എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
 • DAM1 800 MCCB Moulded Case Circuit Breaker

  DAM1 800 MCCB മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ

  DAM1 സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ സാധാരണ മോഡിൽ കറന്റ് നടത്താനും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ, ഓവർലോഡ്, അനുവദനീയമല്ലാത്ത ബക്കിംഗ്, ഓപ്പറേഷൻ ആക്റ്റിവേഷൻ, ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിംഗ് എന്നിവയിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. 12,5 മുതൽ 1600 എ വരെ റേറ്റുചെയ്ത വൈദ്യുതധാരയ്ക്ക് 400 വിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റീവ് വോൾട്ടേജുള്ള ഇലക്ട്രിക് യൂണിറ്റുകളിൽ ഉപയോഗത്തിനായി അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
  അവ EN 60947-1, EN 60947-2 എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു
 • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

  DAM1 സീരീസ് ഇലക്ട്രോണിക് തരം മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ (MCCB)

  ഇലക്ട്രോണിക് ഓവർ കറന്റ് റിലീസുള്ള സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ
  തെർമൽ-മാഗ്നെറ്റിക് ബ്രേക്കറുകളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളെ വിവേചിച്ചറിയുന്ന സവിശേഷത ഇലക്ട്രോണിക് ഈസ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിലവിലുള്ള റിലീസുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഈസ് നിയന്ത്രണം മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ വഴിയാണ് നടത്തുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ രൂപകൽപ്പന, പ്രവർത്തനത്തിൽ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും മോശമായ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന സർക്യൂട്ട് പ്രവാഹങ്ങളിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതെ നേരിട്ട് തുറക്കൽ ഉറപ്പാക്കി. ഈ രീതിയിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കി. - പരമാവധി, കുറഞ്ഞത്, ശരാശരി മുതലായവ. വിവിധ സമയ ഇടവേളകളിൽ (പകൽ-രാത്രി) വരച്ച വൈദ്യുതധാരയുടെ മൂല്യങ്ങൾ എടുക്കാം .റേറ്റുചെയ്തതും ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളുടെ തൽക്ഷണ ഓപ്പണിംഗ് കറന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഏരിയകളും വളരെ വിശാലമാണ്. ഈ സവിശേഷത ബ്രേക്കറിന് വിശാലമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള അവസരം അനുവദിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ നിന്ന് ബാധിക്കില്ല.
 • DAM1 Series Thermal And Magnetic Adjustable Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

  DAM1 സീരീസ് തെർമൽ ആൻഡ് മാഗ്നെറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ടൈപ്പ് മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ (MCCB)

  DAM1 സീരീസ് മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളുടെ താപ, കാന്തിക ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ശ്രേണി ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചവയാണ്. എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും ഓവർലോഡും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പരിരക്ഷയും നൽകുക. വൈഡ് ബാൻഡിലൂടെ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന താപ, കാന്തിക ഘടകങ്ങൾ, ഈ വിതരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഈ എംസിസിബികൾ അപ്ലിക്കേഷൻ.
 • DAM1 1600 electronic type Moulded case circuit breaker(MCCB)

  DAM1 1600 ഇലക്ട്രോണിക് തരം മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ (MCCB)

  ഇലക്ട്രോണിക് ഓവർ കറന്റ് റിലീസുള്ള സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ
  തെർമൽ-മാഗ്നെറ്റിക് ബ്രേക്കറുകളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളെ വിവേചിച്ചറിയുന്ന സവിശേഷത ഇലക്ട്രോണിക് ഈസ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിലവിലുള്ള റിലീസുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഈസ് നിയന്ത്രണം മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ വഴിയാണ് നടത്തുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ രൂപകൽപ്പന, പ്രവർത്തനത്തിൽ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും മോശമായ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന സർക്യൂട്ട് പ്രവാഹങ്ങളിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതെ നേരിട്ട് തുറക്കൽ ഉറപ്പാക്കി. ഈ രീതിയിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കി. - പരമാവധി, കുറഞ്ഞത്, ശരാശരി മുതലായവ. വിവിധ സമയ ഇടവേളകളിൽ (പകൽ-രാത്രി) വരച്ച വൈദ്യുതധാരയുടെ മൂല്യങ്ങൾ എടുക്കാം .റേറ്റുചെയ്തതും ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളുടെ തൽക്ഷണ ഓപ്പണിംഗ് കറന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഏരിയകളും വളരെ വിശാലമാണ്. ഈ സവിശേഷത ബ്രേക്കറിന് വിശാലമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള അവസരം അനുവദിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ നിന്ന് ബാധിക്കില്ല.
 • DAM1 125 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 125 സീരീസ് MCCB ABB ISOMAX

  നേട്ടങ്ങൾ x സഹായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ: അലാറം കോൺടാക്റ്റ്; സഹായ കോൺടാക്റ്റ്; വോൾട്ടേജ് റിലീസിന് കീഴിൽ; ഷണ്ട് റിലീസ്; ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുക; ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സംവിധാനം; പ്ലഗ്-ഇൻ ഉപകരണം; ഡ്രോ- device ട്ട് ഉപകരണം;. Circuit ഓരോ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിൽ ബസ്ബാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ലഗുകൾ, ഘട്ടം സെപ്പറേറ്ററുകൾ, ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പാനലിലേക്ക് മ ing ണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടം സ്ക്രൂകൾ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. Cla പ്രത്യേക ക്ലാമ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ 125, 160 യൂണിറ്റുകൾ ഒരു ഡി‌എൻ‌-റെയിലിൽ‌ സ്ഥാപിക്കാൻ‌ കഴിയും ....
 • DAM1  160 Series MCCB ABB ISOMAX1

  DAM1 160 സീരീസ് MCCB ABB ISOMAX1

  നേട്ടങ്ങൾ x സഹായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ: അലാറം കോൺടാക്റ്റ്; സഹായ കോൺടാക്റ്റ്; വോൾട്ടേജ് റിലീസിന് കീഴിൽ; ഷണ്ട് റിലീസ്; ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുക; ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സംവിധാനം; പ്ലഗ്-ഇൻ ഉപകരണം; ഡ്രോ- device ട്ട് ഉപകരണം;. Circuit ഓരോ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിൽ ബസ്ബാറുകളോ കേബിൾ ലഗുകളോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം, സെപ്പറേറ്ററുകൾ, മ mount ണ്ടിംഗ് ഒന്റാൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പാനലിനായി ഒരു കൂട്ടം സ്ക്രൂകൾ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. Cla പ്രത്യേക ക്ലാമ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ 125, 160 യൂണിറ്റുകൾ ഓൺ-ഡിൻ-റെയിൽ സ്ഥാപിക്കാം. • തൂക്കവും ഡി ...
 • DAM1-250 Series MCCB ABB ISOMAX S3

  DAM1-250 സീരീസ് MCCB ABB ISOMAX S3

  നേട്ടങ്ങൾ x സഹായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ: അലാറം കോൺടാക്റ്റ്; സഹായ കോൺടാക്റ്റ്; വോൾട്ടേജ് റിലീസിന് കീഴിൽ; ഷണ്ട് റിലീസ്; ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുക; ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സംവിധാനം; പ്ലഗ്-ഇൻ ഉപകരണം; ഡ്രോ- device ട്ട് ഉപകരണം;. Circuit ഓരോ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിൽ ബസ്‌ബാറുകളോ കേബിൾ ലഗുകളോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം, സെപ്പറേറ്ററുകൾ, അതിന്റെ മ mount ണ്ടിംഗ് ഒന്റാൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പാനലിനായി ഒരു കൂട്ടം സ്ക്രൂകൾ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. Cla പ്രത്യേക ക്ലാമ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ 125, 160 യൂണിറ്റുകൾ ഓൺ-ഡിൻ-റെയിൽ സ്ഥാപിക്കാം. An ഭാരം ഒരു ...
 • DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX

  നേട്ടങ്ങൾ x സഹായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ: lar അലാറം കോൺടാക്റ്റ്; Contact സഹായ കോൺടാക്റ്റ്; Voltage വോൾട്ടേജ് റിലീസിന് കീഴിൽ; • ഷണ്ട് റിലീസ്; Operating ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുക; • ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സംവിധാനം; • പ്ലഗ്-ഇൻ ഉപകരണം; • ഡ്രോ- device ട്ട് ഉപകരണം;. Circuit ഓരോ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിൽ ബസ്ബാറുകളോ കേബിൾ ലഗുകളോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം, സെപ്പറേറ്ററുകൾ, മ mount ണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു കൂട്ടം സ്ക്രൂകളും അണ്ടിപ്പരിപ്പും • ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പാനൽ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. Cla പ്രത്യേക ക്ലാമ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ 125, 160 യൂണിറ്റുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും • ഒരു ഡിൻ-റെയിൽ. • വെയ് ...